Adoptienazorg naar gemeenten

Vanaf 2015 wordt adoptienazorg van Stichting Adoptievoorzieningen gefinancierd uit het macrobudget van het Gemeentefonds. Dat hebben de leden van de VNG eind november besloten. Adoptienazorg is een van de taken die meegaan in de transitie van de jeugdzorg naar de gemeenten per 1 januari 2015. De financiering geldt tot 2017.

Peter Benders, directeur/bestuurder: “Wij zijn blij dat adoptieouders, geadopteerden en professionals ook na 2015 een beroep op ons kunnen doen voor informatie, advies en ondersteuning bij de opvoeding. Er komen per jaar 400 tot 500 adoptiekinderen naar Nederland. Dat is wat weinig om alle gemeenten te vragen deze specifieke zorg op lokaal niveau te organiseren. Dat is ook gebleken uit een pilot die wij in 2011 met een aantal CJG’s hebben gedaan. Gelukkig hebben we daar vrijwel alle gemeenten van kunnen overtuigen. Wél krijgen we te maken met een forse bezuiniging.”

Adoptienazorg noodzakelijk
Sinds 2000 ontvangt Stichting Adoptievoorzieningen voor adoptienazorg een kleine subsidie van de Rijksoverheid. Peter Benders: “Laagdrempelige, adoptiespecifieke nazorg is minstens zo belangrijk als een goede voorlichting. Daar vinden wij niet alleen. Eerder heeft ook de Inspectie voor de Jeugdzorg geconstateerd dat het zicht op het kind in het gezin op dit moment onvoldoende is gewaarborgd. Adoptiekinderen zijn kwetsbare kinderen. Het vraagt extra tijd en specifieke opvoedvaardigheden van adoptieouders om het overlevingsgedrag van het kind te herkennen en het kind te helpen zijn basisvertrouwen te herstellen. Daarbij moeten ouders een beroep kunnen doen op experts die hen hierbij kunnen ondersteunen. Datzelfde geldt voor leerkrachten en andere opvoeders in de directe omgeving van het kind.”

Toekomst adoptienazorg
Na 2017 is het nog de vraag hoe adoptienazorg georganiseerd moet worden.”We zullen de komende jaren goed moeten gebruiken om te kijken hoe we de expertise rond adoptie en gehechtheid in het veranderende landschap na de decentralisatie kunnen borgen. En ding is zeker, adoptieouders moeten kunnen blijven rekenen op adequate nazorg, want juist in de eerste jaren kan nog veel hersteld worden.”

Nazorgaanbod Adoptievoorzieningen
Het nazorgaanbod van Stichting Adoptievoorzieningen bestaat uit telefonisch advies, e-hulp en verwijzing, consultatie aan huis of op school, video- interactiebegeleiding van gezinnen gericht op het wennen en hechten in het nieuwe gezin, een adoptieoudercursus en brochures over verschillende thema’s die bij adoptieouders en geadopteerden kunnen spelen.
Daarnaast geeft Stichting Adoptievoorzieningen in opdracht van het ministerie van veiligheid en Justitie algemene informatie over adopteren en verzorgt ze de wettelijk verplichte voorbereidingscursus en de administratie