Adoptienazorg Stichting Adoptievoorzieningen in 2015

Sinds 1 januari 2015 valt alle jeugdhulp en dus ook adoptienazorg onder verantwoordelijkheid van de gemeenten. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) financiert in elk geval tot 2017 de preventieve nazorg van Stichting Adoptievoorzieningen. Dit betekent dat adoptieouders ook de komende jaren rechtstreeks, dus zonder verwijzing, bij Stichting Adoptievoorzieningen terecht kunnen voor informatie, advies en opvoedingsondersteuning.

Het ministerie van VWS heeft vorig jaar opdracht gegeven om een Handreiking Adoptie op te stellen. Hierin staan afspraken die de samenwerking tussen de jeugdgezondheidszorg en gespecialiseerde hulpverleners moeten verbeteren. In de Handreiking staat ook de rol van Stichting Adoptievoorzieningen benoemd als aanbieder van preventieve nazorg aan adoptiegezinnen. De stichting heeft een kleine extra subsidie gekregen om hier uitvoering aan te geven. Daarop is besloten om met ingang van 1 januari 2015 de ouderbijdragen voor het ondersteuningsaanbod fors te verlagen.

Eerste jaar na aankomst: consult aan huis
Een van de doelen van de Handreiking Adoptie is om het zicht op adoptiekinderen te verbeteren en eventuele risico’s en problemen vroegtijdig te signaleren. Voortaan krijgt elke nieuw adoptiegezin in het eerste jaar na aankomst van hun kind een consultatiegesprek aan huis aangeboden, tegen een kleine ouderbijdrage. Ouders kunnen in een gesprek bij hen thuis al hun vragen voorleggen aan een adoptiedeskundige pedagoog. Degenen die gebruik hebben gemaakt van een consult aan huis, geven zonder uitzondering aan dat ze er veel aan hebben gehad.

Aanspreekpunt voor beroepskrachten
In de Handreiking is verder vastgelegd dat Stichting Adoptievoorzieningen eerste aanspreekpunt is voor beroepskrachten. Huisartsen, hulpverleners, leerkrachten kunnen bij de stichting terecht voor collegiale consultatie en deskundigheidsbevordering op het gebied van gehechtheid, trauma en adoptiegerelateerde ontwikkelings- en opvoedingsvragen. Stichting Adoptievoorzieningen beschikt over een actuele sociale kaart van hulpverleners en instellingen die expertise en ervaring hebben op het gebied van adoptie.