Handreiking adoptie beschikbaar

Voor leerkrachten, huisartsen, jeugdartsen, jeugdhulpverleners en andere professionals is de Handreiking ‘Alert op adoptie(kinderen)’ beschikbaar. Doel van de handreiking is om de adoptiealertheid van professionals te bevorderen en hier op een goede manier invulling aan te geven. De handreiking biedt basisinformatie en handvatten.
De Handreiking is opgesteld in opdracht van het ministerie van VWS. Stichting Adoptievoorzieningen heeft een bijdrage geleverd aan de totstandkoming ervan.

Meer informatie