Jaarverslag 2017

Het eind 2016 gegeven advies van de Raad voor de Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming om te stoppen met interlandelijke adoptie, leidde tot veel publiciteit, discussie en onzekerheid. De gevolgen daarvan waren in 2017 merkbaar:  het aantal aanvragen voor een beginseltoestemming nam met 35 procent af ten opzichte van 2016.

Ook al is adoptie als werkveld kleiner geworden, een goede voorlichting over en voorbereiding op adoptie is en blijft van groot belang. De behoefte bij adoptieouders en geadopteerden aan informatie, advies en ondersteuning blijft groot.  Hoe Adoptievoorzieningen hier in 2017 invulling aan heeft gegeven, leest u in het jaarverslag.

Naar het jaarverslag 2017 (pdf)