Minister bereid veel aanbevelingen Kalsbeek over te nemen

Uit de brief die minister van Justitie Hirsch Ballin op 28 oktober naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, blijkt dat hij voornemens is veel van de aanbevelingen van de commissie Kalsbeek aangaande interlandelijke adoptie over te nemen.
De belangrijkste daarvan zijn:

 • het verbod op deelbemiddeling;
 • wettelijke verankering van het Kwaliteitskader Vergunninghouders Interlandelijke Adoptie in de Wobka;
 • een minimumgrens van dertig bemiddelingen per jaar wil een vergunninghouder zijn werk blijven doen;
 • verscherpen van het financieel toezicht op de adoptieprocedure;
 • financiële tegemoetkoming aan adoptieouders ter compensatie van het afschaffen van de fiscale aftrekmogelijkheden;
 • eenzijdige akkoordverklaring bij voorstellen uit niet-verdragslanden;
 • meewegen van de leeftijd van de partner bij een alleenaanvraag;
 • verhogen van de leeftijdsgrens waarop kinderen naar Nederland mogen komen tot acht jaar, en de daaraan verbonden verhoging van de leeftijdsgrens voor aspirant-adoptieouders vanwege het hanteren van het maximale leeftijdsverschil van veertig jaar;
 • alleen adopteren als sterke adoptie mogelijk is en biologische ouders doordrongen zijn van de definitieve gevolgen van het besluit om afstand te doen;
 • bieden van de mogelijkheid aan geadopteerden om hun oorspronkelijke geslachtsnaam te voeren.

Wat de minister niet over wil nemen:

 • een aanwijzingsbevoegdheid voor de Centrale Autoriteit zodat sneller ingegrepen kan worden als een adoptiekanaal onbetrouwbaar lijkt;
 • structurele subsidie voor vergunninghouders;
 • verplichte nazorg in de vorm van video-interactiebegeleiding.