Onderzoek ondersteuningsbehoeften adoptieouders

Adoptieouders hebben in de eerste periode na aankomst van hun kind grote behoefte aan ondersteuning bij de opvoeding. Dit wordt in Nederland niet proactief aangeboden en dat vinden veel adoptieouders een gemis. Dit is een van de conclusies uit het onderzoek  naar de ondersteuningswensen van adoptieouders dat Irma Huisman, studente pedagogiek aan de Rijksuniveriteit van Groningen, in 2012 hield. Zij onderzocht ook of de ondersteuningswensen van ouders zijn veranderd ten opzichte van 2006, toen er relatief meer baby’s en gezonde kinderen werden geadopteerd.

Voor het onderzoek zijn alle adoptieouders die tussen 2001 en 2011 een kind hebben geadopteerd, benaderd met het verzoek om een online vragenlijst in te vullen. De respons was 18%. Voor een kwalitatieve verdieping zijn vijf groepsinterviews afgenomen.

In 2012 spraken adoptieouders voor het eerst de behoefte uit aan een standaard nazorgaanbod dat proactief wordt aangeboden, aan adoptienazorg die langdurig beschikbaar is, aan adoptiekennis op kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en scholen en aan het kunnen delen van ervaringen met andere adoptieouders. Dit was in 2006 nog niet het geval. Uit het onderzoek bleek verder dat hoe ouder het kind bij aankomst is, hoe groter de kans is dat ouders zich zorgen maken; professionele hulp inschakelen en het huidige nazorgaanbod niet toereikend vinden. Volgens de onderzoekster is in Nederland nog veel winst te behalen op het gebied van adoptienazorg; 37% van de adoptieouders vindt het huidige nazorgaanbod voor adoptieouders niet toereikend.

De uitkomsten van het onderzoek bevestigen de koers van Stichting Adoptievoorzieningen op het gebied van adoptienazorg. Wij zetten ons in voor laagdrempelige en vanzelfsprekende adoptiespecifieke nazorg op maat. Ook geven we steeds vaker deskundigheidsbevordering op scholen en peuterspeelzalen.