Reactie op brief Staatssecretaris Van Rijn inzake adoptienazorg

Op 28 mei heeft staatssecretaris Van Rijn van VWS in een brief aan de Tweede Kamer gereageerd op de aanbevelingen van de Inspectie Jeugdzorg, die constateert dat er na plaatsing van het adoptiekind in een gezin nauwelijks meer bemoeienis is met de adoptieouders.

Adoptievoorzieningen is blij dat de staatssecretaris de aanbeveling heeft overgenomen van Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland (AJN), Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) en Adoptievoorzieningen (SAV) om een handreiking Adoptie op te stellen, met als doel de samenwerking te versterken tussen professionals in de Jeugdgezondheidszorg en gespecialiseerde hulpverleners, zoals medewerkers van Adoptievoorzieningen en kinderartsen.
In het belang van adoptiegezinnen wil Adoptievoorzieningen graag nog voor de zomer starten met het uitwerken van deze aanbeveling.

Alleen handreiking onvoldoende
Adoptievoorzieningen vindt de handreiking op zichzelf onvoldoende tegemoet komen aan de aanbevelingen zoals die door de Inspectie Jeugdzorg zijn gedaan.
De afgelopen jaren worden er verhoudingsgewijs steeds meer kinderen geadopteerd die ouder zijn dan twee jaar en met complexe problemen. Het risico op stagnatie van de sociale en emotionele ontwikkeling is bij deze kinderen groter. Daarom is het ook noodzakelijk dat gezinnen met deze kinderen in het eerste jaar na aankomst een individueel consult krijgen van Adoptievoorzieningen, waarbij de nadruk ligt op het vroegtijdig signaleren van ontwikkelingsachterstanden en opvoedings- en hechtingsproblemen gerelateerd aan verwaarlozing en trauma. Adoptievoorzieningen betreurt dat dit advies niet door de staatssecretaris is overgenomen. Al in eerder overleg in 2012 is aangedrongen op een dergelijk hulpaanbod.

Verder missen wij in de brief het verbeteren van de informatie-uitwisseling binnen de adoptieketen: ministerie van Veiligheid en Justitie, vergunninghouders, Raad voor de Kinderbescherming en Adoptievoorzieningen. Door proactief om te gaan met de beschikbare informatie binnen de adoptieketen kan al vooraf een risicoprofiel van adoptiekinderen worden geschetst.
Gezinnen met kinderen met een verhoogd risicoprofiel zouden vanzelfsprekend en laagdrempelig gebruik moeten kunnen maken van adoptiespecifieke consultatie van Adoptievoorzieningen binnen het eerste jaar van aankomst in Nederland. Deze consultatie biedt de mogelijkheid om vroegtijdig ontwikkelingsachterstanden en gezinsproblematiek te signaleren, hulp te bieden en zo nodig door te verwijzen naar een intensiever begeleidingstraject. Hiermee kunnen latere problemen worden voorkomen. Wij vinden het onbegrijpelijk dat deze keuze (nog) niet is gemaakt. De kost gaat immers voor de baat uit.

Adoptievoorzieningen streeft naar een gezamenlijke reactie met AJN en NVK aan de kamerleden.