Duur procedure

Invloed stopzetting interlandelijke adoptie op de duur van de procedure

Op 8 februari 2021 is het adopteren van kinderen uit het buitenland stopgezet door de toenmalige minister voor Rechtsbescherming, minister Dekker. Dit naar aanleiding van een rapport van de commissie Joustra over misstanden die plaatsvonden bij buitenlandse adopties. In de brief van 11 april 2022 aan de Tweede Kamer geeft het kabinet aan dat het afgelopen jaar alle perspectieven en belangen zijn gewogen en twee scenario’s zijn uitgewerkt: stoppen met kinderen adopteren uit het buitenland of doorgaan met een aangepast adoptiesysteem.

Het Kabinet heeft besloten om interlandelijke adoptie toe te blijven staan voor kinderen voor wie in het land van herkomst geen passende opvang mogelijk is, onder strikte voorwaarden en binnen een gewijzigd adoptiesysteem. De komende periode wordt nader invulling gegeven aan dit besluit. Omdat interlandelijke adoptie een mogelijkheid blijft om kinderen een thuis te bieden, wordt ook de opschorting die vanaf 8 februari jl. van kracht is gegaan, opgeheven. Dat betekent dat aspirant-adoptieouders weer de mogelijkheid krijgen om een adoptieprocedure op te starten. Aspirant-adoptieouders die ten tijde van de opschorting ‘in procedure’ waren bij Fiom Adoptievoorzieningen of bij de Raad voor de Kinderbescherming ontvangen op korte termijn een brief met nadere informatie. Voor de meest actuele informatie verwijzen we u graag naar het ministerie van Justitie en Veiligheid.

We bevinden ons momenteel in een overgangssituatie. Over het algemeen geldt een totale doorlooptijd van twee tot zes jaar.

Van aanmelding t/m beginseltoestemming: ± 2 jaar.

  • De wachttijd tussen aanmelding en start van de voorlichtingsbijeenkomsten is ongeveer twaalf maanden. De wachttijd schommelt de laatste tijd sterk. Allerlei factoren zijn hierop van invloed: het aantal aspirant-adoptieouders, het aantal aspirant-adoptieouders dat de procedure uitstelt of stopzet, het aantal te verwachten adopties. Houd daarom de planning goed in de gaten als u wilt weten wanneer u ongeveer aan de beurt bent.
  • Wanneer u de voorlichting heeft afgerond, stuurt Adoptievoorzieningen uw persoonsgegevens door naar de Raad voor de Kinderbescherming. In principe vindt het gezinsonderzoek plaats in het kwartaal volgend op de voorlichting. In de praktijk bestaan er echter wisselende wachttijden bij de verschillende vestigingen van de Raad voor de Kinderbescherming.
  • Het ministerie van Justitie & Veiligheid neemt binnen twee à drie weken nadat het advies van de Raad voor de Kinderbescherming is binnengekomen, een besluit.

Van aanmelding bij een vergunninghouder t/m komst kind: 0-4 jaar.

  • De wachttijd is mede afhankelijk van de voorstellen die de landen van herkomst doen en de wensen en mogelijkheden van de aspirant-adoptieouders. In het algemeen geldt dat de wachttijd voor jonge gezonde kinderen langer is dan de wachttijd voor de oudere kinderen en kinderen met een special need.