Procedure stap voor stap

Op 8 februari 2021 is het adopteren van kinderen uit het buitenland stopgezet door de toenmalige minister voor Rechtsbescherming, minister Dekker. Dit naar aanleiding van een rapport van de commissie Joustra over misstanden die plaatsvonden bij buitenlandse adopties. In de brief van 11 april 2022 aan de Tweede Kamer geeft het kabinet aan dat het afgelopen jaar alle perspectieven en belangen zijn gewogen en twee scenario’s zijn uitgewerkt: stoppen met kinderen adopteren uit het buitenland of doorgaan met een aangepast adoptiesysteem.

Het Kabinet heeft besloten om interlandelijke adoptie toe te blijven staan voor kinderen voor wie in het land van herkomst geen passende opvang mogelijk is, onder strikte voorwaarden en binnen een gewijzigd adoptiesysteem. De komende periode wordt nader invulling gegeven aan dit besluit. Omdat interlandelijke adoptie een mogelijkheid blijft om kinderen een thuis te bieden, wordt ook de opschorting die vanaf 8 februari jl. van kracht is gegaan, opgeheven. Dat betekent dat aspirant-adoptieouders weer de mogelijkheid krijgen om een adoptieprocedure op te starten. Aspirant-adoptieouders die ten tijde van de opschorting ‘in procedure’ waren bij Fiom Adoptievoorzieningen of bij de Raad voor de Kinderbescherming ontvangen op korte termijn een brief met nadere informatie. Voor de meest actuele informatie verwijzen we u graag naar het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Meer informatie

Van aanvraag tot beginseltoestemming
Indienen van de aanvraag en toelating tot de procedure

De adoptieprocedure begint met het aanvragen van een beginsteltoestemming. Adoptievoorzieningen toetst of voldaan wordt aan de voorwaarden om toegelaten te worden tot de procedure. Deze staan in de Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie (Wobka). Iedere volwassene mag een adoptieprocedure starten. Het samen adopteren van een kind is alleen mogelijk voor gehuwden. In alle andere gevallen is sprake van een éénouder-adoptie (alleenaanvraag). De partner kan in een later stadium partneradoptie aanvragen. Verder mag (mogen) de aanvrager(s) op het moment van aanmelding niet ouder zijn dan 45 jaar. Onder bepaalde omstandigheden kan een uitzondering gemaakt worden voor aanvragers van 46 jaar of ouder. Een aanvrager van 42 jaar en ouder komt alleen in aanmerking voor adoptie van kinderen die op het moment van voorstel twee jaar of ouder zijn.

Bij aanmelding krijgt u een BKA-nummer. BKA staat voor Buitenlands Kind ter Adoptie. Dit nummer bepaalt de volgorde van behandeling van de aanvragen. Uw aanvraag wordt binnen twee weken schriftelijk bevestigd. Samen met deze bevestiging ontvangt u een acceptgiro van € 210,-. Dit bedrag dekt de inschrijfkosten en de kosten van de eerste (verplichte) informatiebijeenkomst.

Informatiebijeenkomst

Na betaling van € 210,- volgt een uitnodiging voor een informatiebijeenkomst. Deze duurt drie uur en vindt overdag plaats in Houten. U krijgt informatie over de adoptieprocedure en de adoptiepraktijk van de laatste jaren. Daarna is er ruimte voor vragen.

Voorlichtingsbijeenkomsten

Na afronding van de informatiebijeenkomst volgt een acceptgiro van € 1.385,- voor de vijf verplichte voorlichtingsbijeenkomsten. Het doel van deze bijeenkomsten is om aspirant-adoptieouders voldoende informatie te geven om een weloverwogen keuze te kunnen maken om al dan niet te adopteren. Er wordt aandacht besteed aan de thema’s die in adoptiegezinnen speciale aandacht verdienen. Dat zijn: de biologische ouders, de voorgeschiedenis van het kind, verlies en rouw, hechting, identiteit en loyaliteit en wensen en grenzen rond het te adopteren kind. Ook is er gelegenheid om met andere aspirant-adoptieouders van gedachten te wisselen.

Gezinsonderzoek

De Raad voor de Kinderbescherming adviseert de minister van Justitie en Veiligheid over het geven van de beginseltoestemming. Tijdens het gezinsonderzoek kijkt de Raad voor de Kinderbescherming naar de gezinssituatie en de wensen en beweegredenen om te adopteren. Doel van het onderzoek is zicht te krijgen op de geschiktheid om een adoptiekind op te voeden. Het onderzoek bestaat uit een aantal gesprekken. Het rapport en het advies worden met de aspirant-adoptieouders besproken. In de landen van herkomst wordt het gezinsrapport onder andere gebruikt om te bepalen welk gezin het meest geschikt is om een adoptiekind in te plaatsen.

Beginseltoestemming

Het ministerie van Justitie en Veiligheid besluit op basis van het gezinsrapport en het advies van de Raad voor de Kinderbescherming om wel of geen beginseltoestemming te verlenen. Daarmee krijgen aspirant-adoptieouders al dan niet toestemming om een kind uit het buitenland te adopteren. De beginseltoestemming is vier jaar geldig en kan op verzoek, na een aanvullend gezinsonderzoek, voor vier jaar verlengd worden. Het hebben van een beginseltoestemming betekent niet dat aspirant-adoptieouders daarmee het recht op bemiddeling en adoptie krijgen.

Bemiddelingsfase

In de bemiddelingsfase komt het contact tot stand met de bevoegde instanties in het buitenland. Zij zoeken de meest geschikte ouders voor een kind dat voor adoptie in aanmerking komt. In Nederland hebben vijf organisaties van het ministerie van Justitie en Veiligheid toestemming gekregen om te bemiddelen.

De meeste adopties komen tot stand via een van de vijf organisaties in Nederland die een vergunning hebben om te bemiddelen, de vergunninghouders. Vergunninghouders hanteren eigen richtlijnen, criteria en tarieven voor bemiddeling. Tijdens een intakegesprek worden mogelijkheden en wensen besproken.

(Aspirant-)adoptieouders kunnen ook via een eigen contact in het buitenland de basis voor een adoptie leggen. In dat geval is sprake van deelbemiddeling. Bij deelbemiddeling is de taak van de vergunninghouder beperkt tot het onderzoeken van de zuiverheid en zorgvuldigheid van organisaties en personen die bij de adoptieprocedure betrokken zijn. De vergunninghouder brengt hierover advies uit aan het ministerie van Justitie en Veiligheid. In de praktijk is deelbemiddeling op dit moment alleen mogelijk in landen die niet zijn aangesloten bij het Haags Adoptieverdrag.

 

Voorstel van een adoptiekind

Als de vergunninghouder en de instanties in het geboorteland van het kind tot de conclusie komen dat sprake is van een goede match, wordt het kind voorgesteld aan de aspirant-adoptieouders. Zij krijgen informatie over de leeftijd, het geslacht en eventuele bijzonderheden over de medische achtergrond van het kind. Als het voorstel wordt geaccepteerd, wordt er meer informatie vrijgegeven. Aspirant-adoptieouders krijgen enige bedenktijd om over het voorstel te beslissen.

Aankomst kind

Als de aspirant-adoptieouders het voorstel accepteren, moet er veel geregeld worden voordat zij kunnen afreizen om hun kind op te halen. Voordat een kind definitief tot Nederland wordt toegelaten, wordt nogmaals gecontroleerd of aan alle voorwaarden is voldaan en of alle papieren in orde zijn. Slechts vanuit enkele landen komen kinderen onder begeleiding naar Nederland. Bij kinderen die geadopteerd zijn uit landen die zijn aangesloten bij het Haags Adoptieverdrag, wordt de buitenlandse adoptie-uitspraak automatisch erkend. Dat betekent dat het kind ook direct Nederlander is. Bij adopties uit niet-verdragslanden moet een machtiging tot voorlopig verblijf worden afgegeven.

Formaliteiten als het kind in Nederland is
Aanmelden kind bij officiële instanties

Op het moment dat een adoptiekind in Nederland aankomt, moeten de nodige formaliteiten geregeld worden. Welke precies, is afhankelijk van het land waaruit geadopteerd is en de rechtsgeldigheid van de uitgesproken adoptie.

Aanmelden bij de gemeente
Wanneer sprake is van een adoptie uit een verdragsstaat, moet het kind binnen vijf dagen na aankomst worden aangemeld bij de afdeling Bevolking van de gemeente waar de adoptieouders wonen. Wanneer sprake is van een zwakke adoptie of een adoptie uit een land dat geen partij is bij het Haags Adoptieverdrag, komt het kind Nederland als vreemdeling binnen. Het kind moet dan binnen drie dagen aangemeld worden bij de korpschef. Bij de burgemeester van de gemeente waar de adoptieouders wonen (doorgaans de afdeling Bevolking) moet tegelijkertijd een aanvraag worden ingediend voor een verblijfsvergunning.

Indien van toepassing: aanvragen van gezag
Als in het land van herkomst geen adoptieuitspraak heeft plaatsgevonden, moet na aankomst in Nederland bij het kantongerecht het gezag over het kind worden aangevraagd. Hiervoor dient een advocaat ingeschakeld te worden.

Erkennen van de buitenlandse adoptie
Adopties uitgesproken in een land dat aangesloten is bij het Haags Adoptieverdrag, worden in Nederland automatisch erkend. Alleen bij adoptie uit een niet-verdragsland is erkenning door Nederlandse autoriteiten aan de orde. Hiervoor is een advocaat nodig. Als de adoptie correct is verlopen, is dit over het algemeen slechts een formaliteit. In de Wet Conflictenrecht Adoptie is vastgelegd aan welke voorwaarden voldaan moet worden om tot erkenning over te kunnen gaan.

Indien van toepassing: adoptie naar Nederlands recht
In de meeste gevallen wordt in het land van herkomst een adoptieuitspraak gedaan die in Nederland via een juridische procedure erkend kan worden. In een beperkt aantal gevallen moet echter een andere actie ondernomen worden: adoptie naar Nederlands recht. Dit is nodig als het kind geadopteerd is uit een land waarvan het rechtssysteem niet eist dat de adoptie ter plekke wordt uitgesproken en in alle andere gevallen waarin de Wet Conflictenrecht Adoptie niet voorziet. Het gaat hierbij altijd om adopties uit landen die niet zijn aangesloten bij het Haags Adoptieverdrag.

Adoptie naar Nederlands recht kan aangevraagd worden:

  • door gehuwden en samenwonenden na een verzorgingstermijn van één jaar en een samenlevingsverband van drie jaar;
  • bij adoptie door één persoon na een verzorgingstermijn van één jaar.

Indien van toepassing: aanvragen van partneradoptie
Wanneer het gaat om een individuele adoptie, maar er wel sprake is van een partner die het kind ook opvoedt, dan kan de partner het kind mede-adopteren. Dit kan als deze het kind ten minste één jaar aaneengesloten heeft verzorgd en opgevoed. Als de partner het kind adopteert, is sprake van stiefouderadoptie.