Actueel

Meer keuzevrijheid adopties VS

Minister Hirsch Ballin wil aspirant-adoptieouders meer vrijheid geven bij de keuze van een organisatie die voor hen bemiddelt bij adoptie van een kind uit de Verenigde Staten. Dat staat in een brief die de minister vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd in reactie op zorgen van aspirant-adoptieouders naar aanleiding van in april aangekondigde verscherpte eisen aan adopties uit de VS.

Lees meer

Eisen aan adoptie uit VS aangescherpt

Aan de adoptie van kinderen uit de Verenigde Staten zullen strengere eisen worden gesteld. Minister Hirsch Ballin van Justitie heeft de eisen aangescherpt, omdat hij eraan twijfelt of de Verenigde Staten zich wel houden aan het Haags Adoptieverdrag dat zowel door Nederland als de VS is geratificeerd. Veelgestelde vragen adoptie uit VS  

Lees meer

Wijzigingen Wobka per 1 januari 2009

Met ingang van 1 januari 2009 wordt de Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie op een aantal punten gewijzigd. De meest zichtbare daarvan zijn: het wordt mogelijk voor paren van gelijk geslacht om samen een beginseltoestemming aan te vragen; als sprake is van een alleenaanvrager met een partner, dan kan een verzoek om een beginseltoestemming alleen worden ingediend met instemming van deze echtgenoot, geregistreerde partner of levensgezel; de geldigheidsduur van […]

Lees meer

Justitiële verkenningen ‘Adoptie onder vuur’

In de reeks Justitiële verkenningen van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) is de publicatie ‘Adoptie onder Vuur’ verschenen. Diverse auteurs belichten interlandelijke adoptie vanuit verschillend perspectief. B.J.M. Slot geeft een economische analyse van de internationale adoptiepraktijk en beschijft de trends in adoptie en het adoptiedebat. Femmie Juffer gaat in op de ontwikkeling van interlandelijk geadopteerde kinderen aan de hand van diverse onderzoeken die op dit gebied zijn gedaan. ‘Adoptie onder […]

Lees meer

Gezamenlijk adopteren homostellen mogelijk na 1 januari

Homoseksuele en lesbische stellen kunnen vanaf 1 januari 2009 ook samen een kind uit het buitenland adopteren. Op dit moment is dat alleen mogelijk als het gaat om een in Nederland geboren kind. Bij interlandelijke adoptie waren homoseksuele paren (m/v) tot nu toe aangewezen op de mogelijkheid van een alleenaanvraag. Tijdens de behandeling van het onderwerp in de Eerste Kamer bleek het wetsvoorstel allerminst een hamerstuk. Door het CDA en […]

Lees meer

Minister bereid veel aanbevelingen Kalsbeek over te nemen

Uit de brief die minister van Justitie Hirsch Ballin op 28 oktober naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, blijkt dat hij voornemens is veel van de aanbevelingen van de commissie Kalsbeek aangaande interlandelijke adoptie over te nemen. De belangrijkste daarvan zijn: het verbod op deelbemiddeling; wettelijke verankering van het Kwaliteitskader Vergunninghouders Interlandelijke Adoptie in de Wobka; een minimumgrens van dertig bemiddelingen per jaar wil een vergunninghouder zijn werk blijven doen; […]

Lees meer

Hirsch Ballin wil samenwerking met China versterken

Minister Hirsch Ballin ziet geen aanleiding om de adoptierelatie met China stop te zetten. Wel vindt hij het van belang dat de samenwerking tussen Nederland en China versterkt wordt om onregelmatigheden in adoptieprocedures zo goed mogelijk te voorkomen. Ook de Chinese autoriteiten onderschrijven het belang van frequentere contacten. Naar aanleiding van berichtgeving in het televisieprogramma Netwerk over onregelmatigheden bij interlandelijke adoptie in China heeft een ambtelijke delegatie van het ministerie […]

Lees meer

Vergunninghouders binden zich aan Kwaliteitskader

De zeven in Nederland werkzame vergunninghouders interlandelijke adoptie hebben zich met het vaststellen en ondertekenen van het ‘Kwaliteitskader vergunninghouders interlandelijke adoptie’ verplicht om uiterlijk 1 januari 2010 te voldoen aan de daarin omschrijven kwaliteitseisen. Het Kwaliteitskader is door de vergunninghouders zelf, in samenwerking met de Centrale Autoriteit, geformuleerd. Aanleiding was de constatering van de Inspectie Jeugdzorg dat vergunninghouders te weinig schriftelijke hebben vastgelegd over wezenlijke aspecten van de adoptieprocedure. In […]

Lees meer

Adoptieouders voortaan rechtstreeks toegang klachtencommissie

Met ingang van 1 juli kunnen (aspirant-)adoptieouders die een klacht hebben over een vergunninghouder zich rechtstreeks richten tot de Klachtencommissie Vergunninghouders Interlandelijke Adoptie (KVIA). Op deze wijziging is aangedrongen omdat verondersteld wordt dat er een verband is tussen het geringe aantal klachten dat de KVIA jaarlijks voorgelegd krijgt; tussen de drie en zeven – en het feit dat klachten ingediend moeten worden via de vergunninghouder waar de klacht betrekking op […]

Lees meer

Hogar stopt bemiddeling

Adoptiebemiddelaar Hogar stopt binnen nu en twee jaar met haar activiteiten als vergunninghouder. Hogar acht zich niet langer in staat om binnen de huidige uitgangspunten – werken met vrijwilligers – te kunnen voldoen aan de steeds arbeidsintensievere eisen die met name door landen van herkomst gesteld worden aan vergunninghouders. Voor de aspirant-adoptieouders waarvan dossiers bij de kinderbescherming in Colombia liggen, zal het besluit waarschijnlijk geen gevolgen hebben.

Lees meer
1 9 10 11