Veelgestelde vragen: Procedure

Gelden er leeftijdsgrenzen voor aspirant-adoptieouders?

Aspirant-adoptieouders die zich aanmelden voor de Nederlandse adoptieprocedure mogen niet ouder zijn dan 41 jaar. Hierop wordt een uitzondering gemaakt voor aspirant-adoptieouders van 42 tot 46 jaar die bereid zijn om een kind van twee jaar of ouder of een kind met een medisch probleem te adopteren. Tijdens het IBO-onderzoek (IBO staat voor Instrumentarium Bijzondere Omstandigheden) wordt gekeken of de aspirant-adoptieouders voldoende in huis hebben om juist deze kinderen in hun gezin op te nemen.
Aspirant-adoptieouders krijgen niet alleen te maken met de Nederlandse wet- en regelgeving. Ook de landen waar de kinderen vandaag komen, stellen eisen. Deze kunnen afwijken van de Nederlandse voorwaarden.

Hoe lang duurt de procedure en wat is ongeveer de wachttijd?

Als u zich nu aanmeldt, moet u rekening houden met ongeveer anderhalf jaar tot afgifte van de beginseltoestemming. Over de wachttijden bij de vergunninghouders is niets te zeggen. Deze zijn mede afhankelijk van het land en van uw eigen mogelijkheden en wensen. Over het algemeen geldt dat het wachten op een baby langer duurt dan het wachten op een ouder kindje of kindje met een special need. Verder spelen onder andere de keuze van vergunninghouder een rol evenals het land van herkomst en of u voldoet aan de gestelde voorwaarden (leeftijd/huwelijksduur/inkomen/opleiding, etc.).

Hoe moet ik de procedure uitstellen/stopzetten?

De procedure uitstellen kan telefonisch en/of schriftelijk. Als u de procedure officieel wilt stoppen, dan kan dat uitsluitend schriftelijk. Ook wijzigingen in uw gezinssituatie moet u per brief doorgeven, ondertekend door beide aanvragers. Als u getrouwd bent, dient u een kopie van de trouwakte meesturen.

Heb ik als ik een beginseltoestemming heb, ook recht op een adoptiekind?

Nee, de beginseltoestemming is geen garantieverklaring dat er daadwerkelijk een kind geplaatst wordt. Vergunninghouders zijn niet verplicht aan iedereen die een beginseltoestemming heeft een kind voor te stellen. Zij zullen iemand echter nooit zonder reden afwijzen.

Wat moet ik doen als ik een kind van familie in het buitenland wil adopteren?

Dan dient u de procedure ‘buitenlands pleegkind’ van de IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst) te volgen. Meer infomatie vindt u op de website van de IND.

Welke stappen moet je ondernemen als je met je kind in Nederland aankomt?

Op het moment dat een adoptiekind in Nederland aankomt, moeten de nodige formaliteiten worden geregeld. Wat precies, hangt af van het land waaruit is geadopteerd en de rechtsgeldigheid van de uitgesproken adoptie. Meer informatie vindt u in de procedure stap voor stap.

Is een in Nederlandse beginseltoestemming ook geldig in het buitenland? En omgekeerd?

Nee. Deze is alleen geldig in het land waar de toestemming is verleend.

Hoe lang is de beginseltoestemming geldig?

De beginseltoestemming is vier jaar geldig, maar nooit langer dan het moment waarop de (oudste) aanvrager 46 jaar wordt en er op dat moment nog geen voorstel is geaccepteerd, tenzij bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven.

Is verlenging van de beginseltoestemming mogelijk?

Ja, de beginseltoestemming kan op verzoek, na een aanvullend gezinsonderzoek, voor vier jaar verlengd worden. De grens van 46 jaar blijft echter gehandhaafd, tenzij bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven. Verlenging dient u tijdig (vanaf ca. 26 weken voor de vervaldatum) aan te vragen. De uiterste termijn is 12 weken voor de vervaldatum. Als u daarna verlenging aanvraagt, wordt deze afgewezen en dient u een nieuwe aanvraag in te dienen.

Stuur uw verzoek om verlenging naar:
ministerie van Justitie en Veiligheid
Centrale Autoriteit Interlandelijke Kinderaangelegenheden
Postbus 20301
2500 EH Den Haag

Kan ik bezwaar maken als ik geen beginseltoestemming krijg?

Ja, binnen zes weken nadat de afwijzing is verzonden. Hoe u dat doet, leest u in de brochure ‘Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid’. De minister van Justitie en Veiligheid het bezwaarschrift voor aan de Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming. Deze instantie stelt u in de gelegenheid het bezwaar toe te lichten. Als ook het bezwaarschrift wordt afgewezen, kunt u binnen zes weken in beroep gaan bij de rechtbank. Hoe dit gaat is ook te lezen in de genoemde brochure. De wettelijke responstermijn van de overheid is acht weken.

Hoe is de procedure voor een tweede en volgend adoptiekind?

Als u een tweede of volgend kind wilt adopteren, hoeft u geen voorlichting meer te volgen. Wel moet u opnieuw een beginseltoestemming aanvragen. Dit kan zodra het laatste opgenomen (adoptie-)kind of een in het gezin geboren kind gedurende ten minste één jaar is verzorgd. De aanvraag wordt direct doorgestuurd naar de Raad voor de Kinderbescherming. De Raad doet zo snel mogelijk een aanvullend gezinsonderzoek. Hiervoor is één gesprek meestal voldoende. Uw gezinsrapport wordt aangepast en naar het ministerie van Justitie en Veiligheid gestuurd. Bij een positief advies kunt u de beginseltoestemming redelijk snel verwachten. Bij de vergunninghouder kunt u het beste vooraf informeren wat de mogelijkheden zijn voor adoptie van een tweede, derde of vierde kind.

Heeft een eventuele zwangerschap gevolgen voor de procedure?

Als u tijdens de adoptieprocedure zwanger wordt, wordt de procedure verplicht tijdelijk stopgezet. Een zwangerschap dient u te melden bij Adoptievoorzieningen én de organisatie die het onderdeel van de adoptieprocedure uitvoert dat u op dat moment volgt (bijvoorbeeld de Raad voor de Kinderbescherming of de vergunninghouder). Ook als u al een beginseltoestemming heeft, wordt de adoptieprocedure tijdelijk stopgezet.

Is het beter om getrouwd te zijn als we willen adopteren?

Voor de procedure in Nederland maakt het niet uit of u wel of niet getrouwd bent. In de praktijk zijn de mogelijkheden om een buitenlands kind te adopteren aanzienlijk groter als u getrouwd bent.
Als u in eerste instantie alleen een aanvraag heeft ingediend, kunt u deze als u getrouwd bent laten omzetten in een gezamenlijke aanvraag. U kunt hiertoe schriftelijk een verzoek indienen, door beide partners ondertekend. U dient een kopie van de trouwakte mee te sturen. Doet u dit bij voorkeur voordat het gezinsonderzoek plaatsvindt, want het gezinsrapport wordt ook gebruikt bij de bemiddeling.

Is eenouderadoptie mogelijk? Ook voor een man alleen?

Ja, het is mogelijk om alleen een adoptieprocedure te starten. Als u alleenstaand bent, een lat-relatie heeft, samenwoont en/of wanneer u en uw partner een officieel geregistreerd partnerschap zijn aangegaan, kunt u uitsluitend als individuele aanvrager een adoptieprocedure starten. U mag dan nog geen 46 jaar zijn. Ook voor gehuwden is het mogelijk om op naam van één van beiden een aanvraag in te dienen. Dit kan gunstiger zijn. Bijvoorbeeld bij een groot leeftijdsverschil tussen de partners. Bij een gezamenlijke aanvraag wordt namelijk de leeftijd van de oudste partner als uitgangspunt genomen.

Ik ga verhuizen naar het buitenland. Wat betekent dit voor de procedure hier?

U volgt de procedure in het land waar u woont. Als u halverwege de procedure vertrekt, kunt u de procedure in Nederland niet afmaken. Gaat u tijdelijk naar het buitenland, neem dan contact op met het ministerie van Justitie en Veiligheid. In sommige landen gaat de adoptieprocedure sneller. Weet wel dat u dan in het betreffende land moet wonen en dat de procedure helemaal afgerond moet zijn voordat u met uw kind weer terug naar Nederland kunt komen. Ook bent u afhankelijk van de wetgeving in het land waar u woont.

Mijn partner heeft niet de Nederlandse nationaliteit. Wat betekent dat voor de adoptieprocedure? Welke nationaliteit krijgt het adoptiekind?

Als u in Nederland woont, moet u, ongeacht uw nationaliteit, de Nederlandse procedure volgen. De nationaliteit kan wel invloed hebben op de mogelijkheden in de landen van herkomst. Die staan wellicht niet open voor iedere nationaliteit, ook niet als u de Nederlandse beginseltoestemming heeft. Informeer bij uw vergunninghouder of bij de ambassade van het land waaruit u wilt adopteren. Ten slotte kan de nationaliteitenkwestie spelen bij het bepalen van de nationaliteit van het kind. Als één van de aanvragers de Nederlandse nationaliteit heeft, dan krijgt het kind deze in ieder geval ook. Over het geven van een niet-Nederlandse nationaliteit kan Nederland niets zeggen. Als beide aanvragers niet de Nederlandse nationaliteit hebben, krijgt het kind niet de Nederlandse nationaliteit en is het zaak om uit te laten zoeken of het kind na adoptie in aanmerking komt voor de nationaliteit van de ouder(s). Hierover kunnen Nederlandse autoriteiten geen uitspraak doen. Als u vragen heeft over nationaliteit kunt u contact opnemen de gemeente waar u woont of de afdeling Burgerzaken in Den Haag, tel. 070 – 353 20 00.