Veelgestelde vragen: Procedure

Gelden er leeftijdsgrenzen voor aspirant-adoptieouders?

Aspirant-adoptieouders die zich aanmelden voor de Nederlandse adoptieprocedure mogen niet ouder zijn dan 41 jaar. Hierop wordt een uitzondering gemaakt voor aspirant-adoptieouders van 42 tot 46 jaar die bereid zijn om een kind van twee jaar of ouder of een kind met een medisch probleem te adopteren. Tijdens het IBO-onderzoek (IBO staat voor Instrumentarium Bijzondere Omstandigheden) wordt gekeken of de aspirant-adoptieouders voldoende in huis hebben om juist deze kinderen in hun gezin op te nemen.
Aspirant-adoptieouders krijgen niet alleen te maken met de Nederlandse wet- en regelgeving. Ook de landen waar de kinderen vandaag komen, stellen eisen. Deze kunnen afwijken van de Nederlandse voorwaarden.

Hoe lang duurt de procedure en wat is ongeveer de wachttijd?

Als u zich nu aanmeldt, moet u rekening houden met ongeveer anderhalf jaar tot afgifte van de beginseltoestemming. Over de wachttijden bij de vergunninghouders is niets te zeggen. Deze zijn mede afhankelijk van het land en van uw eigen mogelijkheden en wensen. Over het algemeen geldt dat het wachten op een baby langer duurt dan het wachten op een ouder kindje of kindje met een special need. Verder spelen onder andere de keuze van vergunninghouder een rol evenals het land van herkomst en of u voldoet aan de gestelde voorwaarden (leeftijd/huwelijksduur/inkomen/opleiding, etc.).

Hoe moet ik de procedure uitstellen/stopzetten?

De procedure uitstellen kan telefonisch en/of schriftelijk. Als u de procedure officieel wilt stoppen, dan kan dat uitsluitend schriftelijk. Ook wijzigingen in uw gezinssituatie moet u per brief doorgeven, ondertekend door beide aanvragers. Als u getrouwd bent, dient u een kopie van de trouwakte meesturen.

Heb ik als ik een beginseltoestemming heb, ook recht op een adoptiekind?

Nee, de beginseltoestemming is geen garantieverklaring dat er daadwerkelijk een kind geplaatst wordt. Vergunninghouders zijn niet verplicht aan iedereen die een beginseltoestemming heeft een kind voor te stellen. Zij zullen iemand echter nooit zonder reden afwijzen.

Wat moet ik doen als ik een kind van familie in het buitenland wil adopteren?

Dan dient u de procedure ‘buitenlands pleegkind’ van de IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst) te volgen. Meer infomatie vindt u op de website van de IND.

Welke stappen moet je ondernemen als je met je kind in Nederland aankomt?

Op het moment dat een adoptiekind in Nederland aankomt, moeten de nodige formaliteiten worden geregeld. Wat precies, hangt af van het land waaruit is geadopteerd en de rechtsgeldigheid van de uitgesproken adoptie. Meer informatie vindt u in de procedure stap voor stap.

Is een in Nederlandse beginseltoestemming ook geldig in het buitenland? En omgekeerd?

Nee. Deze is alleen geldig in het land waar de toestemming is verleend.

Hoe lang is de beginseltoestemming geldig?

De beginseltoestemming is vier jaar geldig, maar nooit langer dan het moment waarop de (oudste) aanvrager 46 jaar wordt en er op dat moment nog geen voorstel is geaccepteerd, tenzij bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven.

Is verlenging van de beginseltoestemming mogelijk?

Ja, de beginseltoestemming kan op verzoek, na een aanvullend gezinsonderzoek, voor vier jaar verlengd worden. De grens van 46 jaar blijft echter gehandhaafd, tenzij bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven. Verlenging dient u tijdig (vanaf ca. 26 weken voor de vervaldatum) aan te vragen. De uiterste termijn is 12 weken voor de vervaldatum. Als u daarna verlenging aanvraagt, wordt deze afgewezen en dient u een nieuwe aanvraag in te dienen.

Stuur uw verzoek om verlenging naar:
ministerie van Veiligheid & Justitie
Centrale Autoriteit Interlandelijke Kinderaangelegenheden
Postbus 20301
2500 EH Den Haag

Kan ik bezwaar maken als ik geen beginseltoestemming krijg?

Ja, binnen zes weken nadat de afwijzing is verzonden. Hoe u dat doet, leest u in de brochure ‘Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid’. De minister van Veiligheid & Justitie legt het bezwaarschrift voor aan de Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming. Deze instantie stelt u in de gelegenheid het bezwaar toe te lichten. Als ook het bezwaarschrift wordt afgewezen, kunt u binnen zes weken in beroep gaan bij de rechtbank. Hoe dit gaat is ook te lezen in de genoemde brochure. De wettelijke responstermijn van de overheid is acht weken.