Veelgestelde vragen: Procedure

Wat moet ik doen als ik een kind van familie in het buitenland wil adopteren?

Dan dient u de procedure ‘buitenlands pleegkind’ van de IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst) te volgen. Meer infomatie vindt u op de website van de IND.

Welke stappen moet je ondernemen als je met je kind in Nederland aankomt?

Op het moment dat een adoptiekind in Nederland aankomt, moeten de nodige formaliteiten worden geregeld. Wat precies, hangt af van het land waaruit is geadopteerd en de rechtsgeldigheid van de uitgesproken adoptie. Meer informatie vindt u in de procedure stap voor stap.

Mijn partner heeft niet de Nederlandse nationaliteit. Wat betekent dat voor de adoptieprocedure? Welke nationaliteit krijgt het adoptiekind?

Als u in Nederland woont, moet u, ongeacht uw nationaliteit, de Nederlandse procedure volgen. Voor het Nederlandse stuk van de adoptieprocedure maakt het dus niet uit welke nationaliteit u heeft. De nationaliteit kan wel invloed hebben op de mogelijkheden in de landen van herkomst. Die staan wellicht niet open voor iedere nationaliteit, ook niet als u de Nederlandse beginseltoestemming heeft. Informeer bij uw vergunninghouder of bij de ambassade van het land waaruit u wilt adopteren. Ten slotte kan de nationaliteitenkwestie spelen bij het bepalen van de nationaliteit van het kind. Als één van de aanvragers de Nederlandse nationaliteit heeft, dan krijgt het kind deze in ieder geval ook. Over het geven van een niet-Nederlandse nationaliteit kan Nederland niets zeggen. Als beide aanvragers niet de Nederlandse nationaliteit hebben, krijgt het kind niet de Nederlandse nationaliteit en is het zaak om uit te laten zoeken of het kind na adoptie in aanmerking komt voor de nationaliteit van de ouder(s). Hierover kunnen Nederlandse autoriteiten geen uitspraak doen. Als u vragen heeft over nationaliteit kunt u contact opnemen de gemeente waar u woont of de afdeling Burgerzaken in Den Haag, tel. 070 – 353 20 00.

Ik ga verhuizen naar het buitenland. Wat betekent dit voor de procedure hier?

U volgt de procedure in het land waar u woont. Als u halverwege de procedure vertrekt, kunt u de procedure in Nederland niet afmaken. Gaat u tijdelijk naar het buitenland, neem dan contact op met het ministerie van Veiligheid & Justitie. In sommige landen gaat de adoptieprocedure sneller. Weet wel dat u dan in het betreffende land moet wonen en dat de procedure helemaal afgerond moet zijn voordat u met uw kind weer terug naar Nederland kunt komen. Ook bent u afhankelijk van de wetgeving in het land waar u woont.

Is een in Nederlandse beginseltoestemming ook geldig in het buitenland? En omgekeerd?

Nee. Deze is alleen geldig in het land waar de toestemming is verleend.

Is verlenging van de beginseltoestemming mogelijk?

Ja, de beginseltoestemming kan op verzoek, na een aanvullend gezinsonderzoek, voor vier jaar verlengd worden. De grens van 46 jaar blijft echter gehandhaafd, tenzij bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven. Verlenging dient u tijdig (vanaf ca. 26 weken voor de vervaldatum) aan te vragen. De uiterste termijn is 12 weken voor de vervaldatum. Als u daarna verlenging aanvraagt, wordt deze afgewezen en dient u een nieuwe aanvraag in te dienen.

Stuur uw verzoek om verlenging naar:
ministerie van Veiligheid & Justitie
Centrale Autoriteit Interlandelijke Kinderaangelegenheden
Postbus 20301
2500 EH Den Haag

Hoe lang is de beginseltoestemming geldig?

De beginseltoestemming is vier jaar geldig, maar nooit langer dan het moment waarop de (oudste) aanvrager 46 jaar wordt en er op dat moment nog geen voorstel is geaccepteerd, tenzij bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven.

Kan ik bezwaar maken als ik geen beginseltoestemming krijg?

Ja, binnen zes weken nadat de afwijzing is verzonden. Hoe u dat doet, leest u in de brochure ‘Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid’. De minister van Veiligheid & Justitie legt het bezwaarschrift voor aan de Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming. Deze instantie stelt u in de gelegenheid het bezwaar toe te lichten. Als ook het bezwaarschrift wordt afgewezen, kunt u binnen zes weken in beroep gaan bij de rechtbank. Hoe dit gaat is eveneens te lezen in de genoemde brochure. De wettelijke responstermijn van de overheid is acht weken.

Heb ik als ik een beginseltoestemming heb, ook recht op een adoptiekind?

Nee, de beginseltoestemming is geen garantieverklaring dat er daadwerkelijk een kind geplaatst wordt. Vergunninghouders zijn niet verplicht aan iedereen die een Beginseltoestemming heeft een kind voor te stellen. Zij zullen iemand echter nooit zonder reden afwijzen.

Hoe moet ik de procedure uitstellen/stopzetten?

De procedure uitstellen kan telefonisch en/of schriftelijk. Als u de procedure officieel wilt stoppen, dan kan dat uitsluitend schriftelijk. Ook wijzigingen in uw gezinssituatie moet u per brief doorgeven, ondertekend door beide aanvragers. Als u getrouwd bent, dient u een kopie van de trouwakte meesturen.