Handreiking Alert op adoptie(kinderen)

Voor leerkrachten, huisartsen, jeugdartsen, jeugdhulpverleners en andere professionals is de Handreiking ‘Alert op adoptie(kinderen)’ beschikbaar. Doel van de handreiking is om de adoptiealertheid van professionals te bevorderen en hier op een goede manier invulling aan te geven. De handreiking biedt informatie en handvatten. De Handreiking is opgesteld in opdracht van het ministerie van VWS. Adoptievoorzieningen heeft een bijdrage geleverd aan de totstandkoming ervan.

In Nederland wonen ruim 50.000 geadopteerden, waarvan ongeveer een derde jonger is dan 18 jaar. Met de meesten van hen gaat het gelukkig goed. Maar het afgestaan en geadopteerd zijn, kan ook tot vragen en twijfels leiden; vooral in de eerste jaren na aankomst, maar ook in andere levensfasen.

Adoptiespecifieke opvoedvaardigheden en adoptiealertheid

Adoptiekinderen hebben in de periode vóór hun adoptie veel meegemaakt. Vaak hebben ze in de eerste jaren van hun leven onvoldoende gevoel van veiligheid ervaren. Na aankomst in Nederland vertonen velen van hen nog overlevingsgedrag. Ook kan er sprake zijn van een ontwikkelingsachterstand, een onevenwichtige ontwikkeling en/of trauma’s. Maar met de juiste begeleiding en aanpak valt er – vooral in de eerste jaren na aankomst van het kind – veel te herstellen en te voorkomen. Dit vraagt tijd en adoptiespecifieke opvoedvaardigheden van ouders én adoptiealertheid van partijen in de directe omgeving van het kind.

Adoptieouders

Het zijn in de eerste plaats de adoptieouders die in de opvoeding voor specifieke vragen en uitdagingen staan. Adoptieouders die oog hebben voor de behoeften van hun kind en er adequaat op reageren, kunnen het kind helpen vertrouwen te krijgen in zichzelf en in de mensen om hem of haar heen. Adoptieouders hebben een verplichte voorlichting gevolgd en zijn zich doorgaans bewust van de extra taken in de opvoeding van adoptiekinderen.

Rol van professionals om het adoptiegezin heen

Maar ook andere betrokkenen die met het adoptiekind en -gezin in contact staan, kunnen eraan bijdragen dat adoptiekinderen zo goed en gezond mogelijk opgroeien. Denk aan leerkrachten, logopedisten, fysiotherapeuten, pedagogisch medewerkers van kinderopvangorganisaties, jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, (jeugd)hulpverleners, huisartsen en wijkteams.
De bijdrage van deze beroepskrachten die in hun werk zo nu en dan met geadopteerden te maken hebben, ligt op drie vlakken:

  • Bieden van adequate ondersteuning: soms vraagt deze groep om een iets andere aanpak.
  • Een vinger aan de pols houden: het is primair aan adoptieouders om tijdig aan de bel te trekken als zij problemen signaleren, maar het vraagt ook om alertheid van de omgeving.
  • Zo nodig inroepen van of verwijzen naar passende hulp: het tijdig inschakelen van adoptie-experts bij (dreigende) problemen in het opgroeien of opvoeden en bij specifieke adoptie-gerelateerde vragen.


Download de Handreiking ‘Alert op adoptie(kinderen)’