Meldcode huiselijk geweld

Adoptievoorzieningen werkt met de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. In de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is vastgelegd dat elke organisatie die werkt met volwassenen en kinderen, moet werken met een meldcode. De wet is in 2013 ingevoerd en geldt voor de sectoren gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg en justitie.

Als een medewerker van Adoptievoorzieningen een vermoeden heeft van huiselijk geweld of kindermishandeling, volgt deze de voor de meldcode verplichte vijf stappen:

  1. We brengen de signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling in kaart.
  2. We overleggen met collega’s en de leidinggevende. Zo nodig ook met Veilig Thuis, het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling of met een letseldeskundige.
  3. We voeren een gesprek met de cliënt.
  4. We wegen de aard en ernst van het huiselijk geweld of de kindermishandeling. Eventueel overleggen we met Veilig Thuis.
  5. We beslissen: hulp organiseren of melden.

Meer informatie over de wet Meldcode
Meer informatie over Veilig thuis