Handreiking

Voor leerkrachten, huisartsen, jeugdartsen, jeugdhulpverleners en andere professionals is er de Handreiking ‘Alert op adoptie(kinderen)’. Doel van de handreiking is om de adoptiealertheid van professionals te bevorderen en hier op een goede manier invulling aan te geven. De Handreiking is opgesteld in opdracht van het ministerie van VWS. Adoptievoorzieningen heeft een bijdrage geleverd aan de totstandkoming ervan.

Rol professionals om het adoptiegezin heen

Het zijn in de eerste plaats de adoptieouders die in de opvoeding voor specifieke vragen en uitdagingen staan. Adoptieouders die oog hebben voor de behoeften van hun kind en er adequaat op reageren, kunnen het kind helpen vertrouwen te krijgen in zichzelf en in de mensen om hem of haar heen. Adoptieouders hebben een verplichte voorlichting gevolgd en zijn zich doorgaans bewust van de extra taken in de opvoeding van adoptiekinderen. Maar ook andere betrokkenen die met het adoptiekind en -gezin in contact staan, kunnen eraan bijdragen dat adoptiekinderen zo goed en gezond mogelijk opgroeien. Deze bijdrage ligt op drie vlakken:

  • Bieden van adequate ondersteuning: soms vraagt deze groep om een iets andere aanpak.
  • Een vinger aan de pols houden: het is primair aan adoptieouders om tijdig aan de bel te trekken als zij problemen signaleren, maar het vraagt ook om alertheid van de omgeving.
  • Zo nodig inroepen van of verwijzen naar passende hulp: het tijdig inschakelen van adoptie-experts bij (dreigende) problemen in het opgroeien of opvoeden en bij specifieke adoptiegerelateerde vragen.

Download de Handreiking ‘Alert op adoptie(kinderen)’