Missie en visie

Adoptievoorzieningen biedt voorlichting, voorbereiding en nazorg op het gebied van adoptie in samenhang aan. In opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid verzorgen wij de voorbereidingsbijeenkomsten die deel uitmaken van de adoptieprocedure. Algemene informatie over adoptie en de adoptieprocedure is beschikbaar via de telefonische informatielijn en de website. Daarnaast bieden wij (opvoedings)ondersteuning aan adoptieouders en geadopteerden. Hulpverleners en andere professionals kunnen bij Adoptievoorzieningen terecht voor informatie, collegiale consultatie en deskundigheidsbevordering.

Missie

Afstand en adoptie hebben een leven lang invloed op biologische ouders, geadopteerden en adoptieouders. Nazorg is daarom net zo belangrijk als voorlichting en voorbereiding.
Adoptievoorzieningen vindt dat adoptieouders een beroep moeten kunnen doen op ondersteuning en begeleiding na de komst van hun adoptiekind(eren) en doet daarin ook een aanbod. Adoptievoorzieningen maakt zich daarnaast sterk voor laagdrempelige, adoptiespecifieke nazorg in het hele land. Ten slotte streeft Adoptievoorzieningen ernaar dat er een realistisch beeld van adoptie bestaat, met respect voor afstandsouders, geadopteerden en adoptieouders. We hebben adoptiekennis en expertise die we graag met reguliere hulpverleners, leerkrachten en anderen die bij adoptie betrokken zijn, willen delen.

Visie op adoptie

De kracht van adoptie is het onderbrengen van een kind in een gezin. Bij adoptie moet onderscheid gemaakt worden tussen het belang van het kind en de wens(en) van (aspirant-)adoptieouders. Zonder de wens van volwassenen om een kind op te voeden, heeft adoptie geen kans van slagen. Adoptie is er echter in eerste instantie voor de kinderen. Het belang van het kind gaat voor de wensen van de aspirant-adoptieouders. Adoptie is geen momentopname en betreft drie partijen; de afstandsouders, de geadopteerde en de adoptieouders.